Giải thưởng

Các tiêu chí của MBA là những tiêu chuẩn tuyệt vời để đánh một Doanh nghiệp trong thời đại bùng nổ thông tin!


 

doanhnhanvietnam_13_10.jpg image by axprovn 

    Các tiêu chí của MBA là những tiêu chuẩn tuyệt vời đối với các công ty, làm căn cứ để các công ty phấn đấu vươn tới sự tuyệt hảo trong kinh doanh